Plynoservis Kladno - revize a opravy plynových spotřebičů

 

Provádíme pravidelné revize, kontroly a tlakové zkoušky plynových zařízení v souladu s ustanoveními právních předpisů a českých technických norem s následným předáním revizní zprávy a případných návrhů na odstranění zjištěných závad. V rámci pravidelné provozní revize zjišťujeme aktuální stav plynových rozvodů a plynospotřebičů. Případné drobné závady ihned odstraníme.

 

plynový sporák na zemní plyn

Provádíme montáže plynových sporáků. Sporáky připojujeme bezpečnostními ohebnými hadicemi z nerezu Eurotisflex 2 dle ČSN EN 14800. Tyto hadice splňují bezpečnostní požadavky ČSN EN 1775 čl. 5.7 a TPG 704 01 čl. 8.2.2 na požární odolnost 650°C po dobu 30 minut. Tyto hadice mají neomezenou životnost. Provádíme výměny staršího typu pryžových hadic. Životnost pryžových plynových hadic je stanovena výrobcem (zpravidla 5 let). Tyto hadice nesplňují výše uvedené požadavky. V případě prošlé životnosti pryžové plynové hadice doporučujeme z bezpečnostních důvodů provést její výměnu. Jakékoliv zásahy do plynového zařízení a spotřebičů včetně výměny plynové hadice může provádět pouze pracovník odborné a oprávněné firmy.


paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf paragraf

 

Podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné revize a kontroly těchto zařízení.

Provozní revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak.

Revizí zařízení se rozumí celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením a měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení.

Kontrola plynového zařízení se provádí 1 x ročně, s vyjímkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce u technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).

K provozní revizi plynového zařízení by měly být předloženy tyto doklady:

♦ Výkresy skutečného provedení rozvodu plynu po objektu.
♦ Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení.
♦ Zpráva o poslední provozní revizi plynového zařízení.
♦ Zpráva o kontrole spalinové cesty.
♦ Zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení.

Zprávy o výchozích revizích je nutno uchovávat po dobu životnosti zařízení. Zprávy o provozních revizích zařízení musí být u uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.

Předpisy k provádění revizí a kontrol plynovodů v budovách
♦ Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích   (energetický zákon) v platném znění.
♦ Zákon č.174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností pro vyhrazená technická    zařízení v platném znění.
♦ Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/79 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu,    kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
♦ Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
♦ ČSN 38 6405 Plynová zařízení - Zásady provozu.
♦ ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní tlak 5 bar.
♦ ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
♦ TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
♦ TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz.
♦ TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva.
♦ TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení.

Přehled revizí technických zařízení v bytových domech. (Více zde.)
Provádění provozních revizí a kontrol v bytových domech. (Více zde.)
Odborné stanovisko č. 059/2001 k zajištění kontrol a revizí  (PDF, 98 kB)
Odborné stanovisko č. 060/2001 k provádění kontrol a revizí  (PDF, 116 kB)

 

zpet